ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ EΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΠ

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διενεργεί διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές, οι οποίοι θα κληθούν να διδάξουν στα Επιμορφωτικά Κέντρα. Ο προϋπολογισμός δαπάνης του Έργου ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€2 655 000).

Οι Εκπαιδευτές πρέπει να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους το αργότερο στις 06/09/2013 και ώρα 12.00 το μεσημέρι. Καμιά εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν γίνεται αποδεκτή μετά τον προαναφερόμενο χρόνο υποβολής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος. Το ύψος της αντιμισθίας για την αγορά υπηρεσιών από τους Εκπαιδευτές, ανά χρονική περίοδο μαθήματος διάρκειας 45΄, καθορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.  Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για τη Διδασκαλία στο πρόγραμμα «ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» (ΕΚ.ΔΕ.13/13).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

α) Στα πλαίσια του Προγράμματος «ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ » (ΕΚ.ΔΕ.13/13), προσφέρονται θέματα σε απογευματινό/βραδινό χρόνο, σε κτίρια δημοτικών σχολείων, γυμνασίων, τεχνικών σχολών ή σε άλλους κατάλληλους χώρους.

β) Στο Πρόγραμμα προσφέρονται τα θέματα κατά επαρχία όπως φαίνονται στα Παραρτήματα 2-6 των εγγράφων της προσφοράς.

γ) Ο κάθε δικαιούχος μπορεί να αναλάβει από 1 μέχρι 8 ομάδες συνολικά, στα θέματα της επαρχίας που θα δηλώσει στο Έντυπο 1, αφού ληφθούν υπόψη οι γεωγραφικές περιοχές της προτίμησης του, καθώς και οι ανάγκες της Υπηρεσίας.Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα αγοράσει από τους Ενδιαφερόμενους υπηρεσίες, με κριτήριο τη σειρά κατάταξής τους σε μητρώα που θα δημιουργηθούν κατά επαρχία, μετά από την αξιολόγηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που θα υποβληθεί με βάση τα κριτήρια που φαίνονται στην παράγραφο 10(σελ.11) των εγγράφων της προσφοράς και την προτίμηση που θα δηλώσουν αναφορικά με τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες επιθυμούν να διδάξουν.Οι Εκπαιδευτές πρέπει να κατέχουν πιστοποιημένη (με βάση τα κριτήρια της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας) πολύ καλή γνώση Ελληνικής γλώσσας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το

http://www.eey.gov.cy/LinkClick.aspx?fileticket=S3sb3EX_D4M%3d&tabid=98
Τονίζεται ότι το πιο πάνω προσόν ο Εκπαιδευτής θα πρέπει να το προσκομίσει με την εκδήλωση ενδιαφέροντός του. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Αρμοδίας Αρχής ή/και της Αναθέτουσας Αρχής να ακυρώσει το διαγωνισμό ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, η Ανάθεση της Σύμβασης γίνεται στους Εκπαιδευτές αναλόγως της θέσης τους στο Μητρώο, που θα καταρτιστεί με βάση τη μοριοδότηση τους, την επιλογή της επαρχίας και των γεωγραφικών περιοχών, που θα έχουν δηλώσει στην Εκδήλωση Ενδιαφέροντός τους.

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

http://www.moec.gov.cy/epimorfotika/anakoinoseis.html
Τηλεομοιότυπο: 22800802
Τηλέφωνα: 22800800 / 22800803

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s